งานภาษี

Display:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ภาษีป้าย    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)

announce 300664
 4 ดาวน์โหลด
 571.21 KB
 30-0606-2564
Average Rating:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

             เรื่อง                                                            ระยะเวลา               ระยะเวลาที่กำหนด

                                                                                                                ขยายเวลาออกไป

- การรับชำระภาษี                                                  ภายในเดือน มิ.ย. ๖๔     ภายในเดือน ส.ค. ๖๔

- การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1  ภายในเดือน มิ.ย. ๖๔     ภายในเดือน ส.ค. ๖๔

- การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2    ภายในเดือน ก.ค. ๖๔     ภายในเดือน ก.ย. ๖๔

- การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 3    ภายในเดือน ส.ค. ๖๔     ภายในเดือน ต.ค. ๖๔

- การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้าง ชำระภาษี   ภายในเดือน ก.ค. ๖๔      ภายในเดือน ก.ย. ๖๔